Årsmøtet 15. Oktober 2019

Vedtekter for Classic Cruisers


§ 1 Generelt:
● Organisasjonens offisielle navn er Classic Cruisers (CC).
● CC ble stiftet i Trondheim 15.10.15
● Klubben er åpen for alle eiere og elskere av klassiske entusiastkjøretøy, uansett
merke og type.


§ 2 Formål:
● CC sikter seg inn på alle med interesse for klassiske kjøretøy og lysten til å bruke
dem.
● CC jobber hele tiden med å få til gode rabattavtaler på deler, arbeid og andre
tjenester. Vi har allerede gode rabatter hos flere anerkjente leverandører og firmaer.
● CC arrangerer minimum 1 eget treff, i tillegg til sosiale arrangementer pr.år, samt at
vi deltar på andre klubber arrangement.


§ 3 Medlemskap:
● Innmelding i CC skjer ved betale den til enhver tid gjeldende medlemskontingent, til
klubbens bankkonto, eller via Vipps/kort. Medlemskap er gratis for dem under 18 år.
● Innmelding etter 1. Oktober gjelder ut året, samt kommende år.
● CC ved styret har rett til å ekskludere medlemmer som:
Ved sin oppførsel eller gjerninger skader klubbens renommé utad.


§ 4 Valg:
● Styret består av 4 medlemmer,
Leder, har det overordnede ansvaret for drift av klubben
Kasserer, har ansvar for klubbens økonomi, inkludert Vipps og kortbetaling.
Kommunikasjonsansvarlig, har ansvar for klubbens nettside og Facebookside.
Materialforvalter, har ansvar for å holde orden på klubbens utstyr og eiendeler,
inkludert klubbeffekter, og for transport av dette ifm treff og arrangement.
● Alle velges av årsmøtet for 2 år, valg foretas likevel hvert år, men da kun over
halvparten av styrerepresentantene. Dette for å sikre kontinuitet i styret.
● Kun hovedmedlemmer som møter på CC’s årsmøte har stemmerett ved valg av
styrerepresentanter.


§ 5 Regnskap:
● Årsregnskapet skal fremlegges på årsmøtet.
● CC er selveiende og ingen enkeltpersoner kan disponere over CC’s formue eller har
krav på utbetaling av overskudd, ei heller hefter for dens gjeld mv.


§ 6 Opphør:
● Ved et evt. opphør av klubben skal det oppnevnes et avviklingsstyre.
● Dette skal bestå av det sittende styret samt 2 utenforstående medlemmer.
● Bankinnskudd og andre eiendeler skal oppbevares i 1 år. Om ikke klubben har
gjenoppstått innen denne tid, gis pengene til en organisasjon eller forening som
jobber med eller for trafikkskadde.


§ 7 Vedtektsendringer:
● Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte.
● Forslag om vedtektsendringer skal fremgå av sakslisten til årsmøtet.
● Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.


§ 8 Årsmøte:
● Årsmøtet, som holdes hvert år i oktober måned, er foreningens høyeste myndighet.
· Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, via Facebook, appen
"Spond", og klubbens nettsider. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være
sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for
medlemmene senest en uke før årsmøtet.
· Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet.
● Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.